Bestelportaal Unifit - Shop Baltensweiler design lampen
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden van Unifit b.v. te Nijkerk, 01.01.2017

1. Algemeen
1. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde en/of gesloten verkoopovereenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
2. Door het verlenen van een opdracht wordt de koper geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid en alle bepalingen van deze voorwaarden.
3. Algemene voorwaarden die onze kopers aanhouden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen en door ons bevestigd.
4. Een koper die eenmaal van ons heeft gekocht wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem
mondeling, telefonisch, of per email opgegeven orders stilzwijgend met de
toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order
schriftelijk is bevestigd.


2. Offertes en orders
1. Alle aanbiedingen onzerzijds zijn ondeelbaar en voorts voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht
schriftelijk is aanvaard.
2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en verder door
ons verstrekte gegevens zullen ons eigendom blijven, ook indien een overeenkomst tot stand komt. Ze zijn
niet bindend, tenzij zulks uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3. Aanvaarding onzerzijds van een opdracht geschiedt vormvrij, doch koper kan slechts rechten aan de
aanvaarding ontlenen door schriftelijke bevestiging, dan wel levering.
4. Indien bij communicatie tussen partijen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten is de koper
verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor
verminking of verlies van gegevens welke met behulp van telecommunicatie faciliteiten worden verzonden
( fax, telex, e-mail, etc. ). In geval van een geschil hieromtrent is het door ons verzonden origineel dan wel
de/het door ons ontvangen origineel/kopie voor partijen bindend.
3. Prijzen
1. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2. De bij de aanbieding opgegeven prijs en/of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment geldende
kostprijsbepalende factoren.
3. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van de levering de prijzen van
grondstoffen, diensten, materiaal, energie, lonen, sociale lasten, belastingen, en/of andere kostprijsbepalende
factoren, een kostprijsverhogende wijziging ondergaan, ook al vindt deze plaats ten gevolge van eerder
voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Het koersrisico van de Euro en/of van een betaalmiddel waarmede enige met de levering en/of uitvoering
verband houdende betaling dient te worden verricht, voor zover kostprijsverhogend, komt te laste van de
koper.

4. Levering
1. De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden, vangt eerst aan nadat de opdracht door ons
schriftelijk is bevestigd. Niettemin is de door ons opgegeven levertijd slechts bedoeld als bij benadering te zijn
opgegeven. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot het instellen van
enige eis tot schadevergoeding. Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of betaling van de
goederen te weigeren. Ook bij niet-levering, ongeacht de oorzaak , behoudens opzet, zijn wij niet te houden
aan enige schadeloosstelling.
2. Indien een leverancier zich jegens ons beroept op overmacht en/of op een contractuele bepaling op grond
waarvan deze niet ( tijdig ) aan ons levert, zijn wij gerechtigd ons op overmacht te beroepen indien het
betreffende goed bij de leverancier besteld was mede ter uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de
koper. Er is in ieder geval sprake van overmacht bij mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, in- of uitvoerverbod,
contingentering- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, (binnenlandse) onlusten, stremming van
vervoer, gebrek aan vervoermiddelen in het verkeer te land, te water of door de lucht, brand, overstroming,
breuk en/of elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheden, al of niet voorzienbaar, waardoor
de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd en/of bemoeilijkt en/of prijsverhogend
werkt, zulks ondanks art 3. bij overmacht en derhalve ook indien de hierboven omschreven omstandigheden
zich bij ons voordoen en wij niet binnen de opgegeven levertijd leveren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige mededeling aan de koper, geheel of gedeeltelijk te ont-
binden. Dan wel, zonodig na prijs aanpassing, al dan niet via een derde, alsnog te leveren. Dit artikel is ook van
toepassing indien wij nadrukkelijk een tijdstip van levering hebben genoemd.
3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is gekomen, kunnen wij, ter onzer keuze, dit deel leveren of
wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid ter levering gereed is. Bij deelleveranties zijn wij gerechtigd te
factureren.
4. Onze levering geschiedt franco ( -grens ) vanaf €750,- excl. btw tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen-
gekomen. Voor leveringen tot €750,- brengen wij orderkosten in rekening.
5. De levering van de gekochte goederen is door ons voltooid op het moment dat de goederen door ons ter
vervoer zijn aangeboden, indien er een overeenstemming is dat de goederen worden vervoerd naar het door
de koper opgegeven adres, of op het moment dat aan de koper wordt medegedeeld dat die goederen voor
vervoer gereed zijn. In zodanig geval dient de koper de zaken binnen 7 werkdagen na de mededeling af te
halen op ons ( opgegeven ) adres. Bij gebreke zullen wij gerechtigd zijn de goederen voor rekening van de
koper op te ( doen ) slaan.
6. Het risico van transport berust bij de koper, ook indien wij voor het transport zorgdragen.

5. Retouren
1. Goederen kunnen uitsluitend in overleg retour gezonden worden. Indien een retour geaccepteerd wordt, dient
deze geheel verpakt en onbeschadigd te zijn. Voor retourzendingen wordt 30% retournamekosten over het
netto orderbedrag in rekening gebracht.
6. Klachten
1. De koper/opdrachtgever wordt geacht de door ons geleverde goederen en diensten terstond na ontvangst te
keuren. Reclames aangaande de kwaliteit moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de door ons geleverde
goederen en diensten bij ons schriftelijk worden ingediend. Indien zodanige reclames door ons gegrond worden
bevonden, worden de goederen door ons vergoed, hersteld of gereplaceerd, zulks naar keuze.
2. Tot vergoeding van schade, die het directe of indirecte gevolg van de ondeugdelijkheid van de goederen en
diensten mocht zijn, zijn wij nimmer verplicht. De afnemer verplicht zich, ons te vrijwaren tegen vorderingen door
zijn afnemers tegen ons ingestelde wegens bovengenoemde ondeugdelijkheid. Het recht op vergoeding, herstel, of
replacering vervalt indien de goederen of diensten reeds verwijdert of gebruikt zijn.
3. Indien wij dit wensen zal de koper de te vervangen of te herstellen goederen vrachtvrij aan ons opsturen.
4. In geval van vervanging en of vergoeding wordt in geld uitgedrukt, rekening gehouden met het gebruik dat
inmiddels van het geleverde is gemaakt.
5. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, te houden, indien de koper niet, niet behoorlijk, of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enig andere met deze overeenkomst
samenhangende overeenkomst voortvloeit en evenmin indien derden al of niet op last van de koper, zonder
ons voorafgaande schriftelijk toestemming enige wijziging of reparatie aan het door ons geleverde hebben
aangebracht, respectievelijk verricht.
6. Voor niet door ons zelf gefabriceerde goederen geldt nimmer meer aansprakelijkheid dan voor zover en in
mate waarin de leverancier van de goederen jegens ons aansprakelijk is.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. Ongeacht het in art. 4.6 bepaalde, gaat het eigendom van de goederen eerst op de koper over nadat al het
geen door de koper aan ons verschuldigd, ook al is dit uit hoofde van een andere verbintenis met inbegrip
van eventuele rente, boete, schadevergoeding en kosten aan ons zonder enige korting of compensatie is
voldaan.
2. Zolang er nog enig bedrag terzake van het geleverde te vorderen is, is de koper verplicht alle door ons
verkochte en geleverde goederen in zijn kantoor/bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.
Wij zijn ten allen tijde bevoegd deze goederen bij de koper weg te ( laten ) halen, terug te nemen en
elders op te slaan indien deze koper niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens ons
zal kunnen doen. Met name – doch niet uitsluitend – diens faillissement is aangevraagd of
uitgesproken, of indien de koper enige betalingsregeling met één of meerdere zijner crediteuren treft of
heeft getroffen.
3. De koper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien
van door ons aan de koper geleverde zaken, zolang wij nog enig bedrag van de koper te vorderen hebben.
In dat geval zijn wij gerechtigd om de desbetreffende goederen bij de koper weg te ( laten ) halen, terug te
nemen en deze elders op te slaan.
4. In het geval wij de goederen in overeenstemming met artikel 6.2 en 6.3 terug wensen te nemen, zal de
koper haar voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf moeten verlenen. De verkoper is
aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de goederen met zich mee brengt. Wij
zijn verplicht de goederen weer uit te leveren nadat volledige betaling, of ter zake van de vordering(en)
van ons adequate zekerheid is gesteld.
5. Het onder artikel 6.2, 6.3 en 6.4 eigendomsvoorbehoud geld ook voor de goederen, welke nog niet door
ons gevorderd zijn, maar wel door de koper reeds geleverd en/of gefactureerd zijn aan derden, ook al zijn
deze reeds gemonteerd.
6. Vanaf het ogenblik van levering in de zin van artikel 4.2, draagt de koper het risico voor het verloren
gaan, beschadigt raken of elke andere waardevermindering van de geleverde goederen.

8. Auteursrechten.
1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden
die wij bij de vervulling van de opdracht hebben vervaardigd, blijven ons eigendom, ongeacht of deze ter
beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgeven of aan derden.
2. Wij hebben uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging
en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van ons ontwerp, zoals
bedoelt in Auteurwet 1912, of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan
de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van ons, of een deel daarvan te
(doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons.

9. Betalingen
1. De betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de nader overeengekomen betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim
en is de koper 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het volledige
factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de koopprijs.
3. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op
ons in mindering te brengen.
4. Alle kosten van invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van
de hoofdsom en rente van €500,- onverminderd ons recht de werkelijke
buitengerechtelijke kosten die dit vastgelegde bedrag te boven gaan, te vorderen van de koper zoals deze
kunnen blijken uit door ons over te leggen nota’s van onder andere haar advocaat.
5. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens ons rustende verplichting uit de overeenkomst,
daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien wij in
redelijkheid mogen vermoeden dat de koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven
bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, hebben wij naar keuze het recht:
a) betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling dan wel onmiddellijke betaling bij
levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten
overeenkomsten.
b) levering ( als ook de aanmaak en bewerking van voor levering bestemde zaken ) op te
schorten, onverminderd het recht van ons gelijktijdig of latere zekerheidstelling voor de
betaling te vorderen.
c) De desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
d) Eén of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de wederpartij niet in
gebreke is geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden,
onverminderd het recht van ons om van de koper volledige vergoeding van schade te
vorderen.

10. Garantie
1. Op door ons in serie vervaardigde producten geldt, uitsluitend voor gebreken die niet zichtbaar hadden
kunnen zijn bij levering, een garantie tijd van 6 maanden, gerekend vanaf het moment van levering.
2. Schadeloosstellingen die als gevolg van gebreken ontstaan zijn, zijn uitgesloten.
3. Op geleverde artikelen ( verlichtingsarmaturen, voorschakelapparaten, etc. ) van producenten die wij
vertegenwoordigen, gelden uitsluitend de door de leverancier vastgestelde garantiebepalingen. Voor recht
op garantie ten opzichte van de leverancier dienen alle voorgeschreven formaliteiten in acht te zijn
genomen. De wederpartij wordt bekend verondersteld met deze garantiebepalingen.
4. Het nakomen van de garantiebepalingen van de leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Wij zelf verstrekken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, geen garanties.
5. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan normale slijtage onderhevig zijn,
vallen niet onder de garantiebepalingen van de leverancier, tenzij anders blijkt uit de betreffende
garantiebepaling.
6. Schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor
een ander doel dan het naar objectieve maatstaven geschikt is, valt eveneens niet onder de wijzigingen,
garantiebepalingen van de leverancier. De garantieverplichtingen vervallen indien door derden
nabewerkingen of reparaties aan de geleverde zaken worden verricht.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen handelt in het geval van ondeugdelijke werking of andere
gebreken aan de verkochte zaken, in overeenstemming met de garantievoorwaarden van de fabrikant of
importeur.

11. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dingend recht, inzake onder andere ( producten ) aansprakelijkheid en
behoudens de hierboven vermeldde garantiebepalingen zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van
schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of
onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
2. Met in achtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik ervan, voor een
ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
3. In het geval wij aansprakelijk geacht mochten worden voor enige door de wederpartij geleden schade,
gevolgschade daaronder begrepen, zal onze aansprakelijkheid niet verder reiken dan tot vergoeding van
het bedrag dat de wederpartij aan ons verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen en opdrachten die worden vervuld door derden.
5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder
bedrijfsschade of gevolgschade.
6. Indien een ontwerp niet kan worden uitgevoerd, zijn wij slechts gehouden ons ontwerp te herzien,
zonder dat wij aansprakelijk zijn voor extra kosten.

12. Conformiteit
1. Voor zover de geleverde zaken zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen zoals o.m. hout, leer, steen of
indien het handgemaakte producten, of niet in serie vervaardigde producten betreft, kunnen deze zaken
van het monster met betrekking tot kleur en structuur afwijken. Deze afwijkingen kunnen nimmer
aanleiding vormen voor de wederpartij om de genoemde overeenkomst te ontbinden, tenzij deze
afwijkingen naar redelijke en billijkheid niet als gering zijn te kwalificeren. In het bijzonder voor de
situatie dat nadere bestellingen worden geplaatst met betrekking tot één bepaald product, in welk
natuurlijke producten zijn verwerkt, of indien het geen serieproducten of een handgemaakt product
betreft, is ter beoordeling van verschillen in kleur en structuur van de producten doorslaggevend het
monster dat in het bezit van ons is. De wederpartij wordt verondersteld bekend te zijn met het feit dat
kleuren van natuurlijke grondstoffen kunnen veranderen door blootstelling aan onder andere zonlicht e.d.
13. Geschillen, toepasselijk recht
1. De overeenkomst met de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door een Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
wederpartij in het buitenland is gevestigd.

← Keer terug naar de backoffice    Deze webwinkel is in onderhoud. Geplaatste orders worden niet verwerkt. U vindt ons op unifit.nl Verbergen